www.projecteu.org
Dnes je: 22. 10. 2019
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

Vitajte na stránke združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra

Projekt: pomôžte opustením ľuďom nájsť priateľov Pre veľmi nízku vyzbieranú sumu budú finančné prostriedky pripravené, po nazbieraní väčšej čiastky na realizáciu cieľa výzvy o čom budeme informovať.

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra (r.  vzniku 1994) a jeho výkonná zložka Regionálna rozvojová agentúra (ZRRHN RRA) má štatút Regionálneho informačného centra (www.nsrr.sk/aktuality). Regionálna rozvojová agentúra (RRA) je regionálnym informačným centrom, ktoré poskytuje informácie pre potenciálnych konečných prijímateľov pomoci v rámci operačných programov SR a v cezhraničnej spolupráci SR. A taktiež poskytuje poradenské služby o možnosti využívania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov financovania ako je štátny rozpočet alebo účelový fond, VÚC, obec, FO,PO, úvery a príspevky od medzinárodných organizácií, granty vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv medzi SR a inými štátmi a doplnkovými zdrojmi EÚ na podporu regionálneho rozvoja. Projektová činnosť patrí medzi najdôležitejšie činnosti, ktorými sa Regionálna rozvojová agentúra zaoberá. Uplatnenie nachádzame vo všetkých fázach projektového cyklu. Projektový cyklus je spôsob, akým sa projekty pripravujú a realizujú. Kvalitná príprava a riadenie projektov predurčuje konečný výsledok a dopad projektu. Sme zároveň nástrojom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (www.mindop.sk) na podporu rozvoja zaostávajúcich regiónov.
Regionálna rozvojová agentúra má významnú úlohu v oblasti budovania partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni. Naša organizácie je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr SR (www.isrra.sk).

Regionálna rozvojová agentúra zabezpečuje nasledovné úlohy v oblasti projektov:
  1. poradenstvo a príprava projektov a žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc,
  2. príprava a vypracovanie projektových zámerov,
  3. implementácia projektov,
  4. partnerská participácia na riešeniach projektov,
  5. monitorovanie a hodnotenie projektov,
  6. tvorba analýz a databáz.

Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács