www.projecteu.org
Dnes je: 22. 10. 2019
Späť na hlavnú stránku
Služby Poslanie Členovia Organizačná štruktúra Aktuálne výzvy Projektový zásobník Kontakt Kariéra Dokumenty Realizované projekty

Organizačná štruktúra

1. PREDSEDA ZDRUŽENIA:2. RADA ZDRUŽENIA:3A. SEKCIE ZDRUŽENIA:3B. ODBORNÉ PRACOVNÉ KOMISIE:4. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV (VZ):5. REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA (RRA):6. REVÍZNA KOMISIA (RK):

Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe kalendára Regionálnych jedinečností 2016.
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Tlačová správa:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra v roku

3A. SEKCIE ZDRUŽENIA:

Sú pracovné poradné orgány združenia na čele s predsedami jednotlivých sekcií. Predsedov volia členovia sekcií na základe ich odborných a osobných predpokladov. Zvolení predsedovia musia byť členmi združenia. Za členov sekcií môžu byť kooptovaní aj nečlenovia združenia, ktorí svojou činnosťou môžu prispieť k plneniu jeho cieľov, osobitne zástupcovia verejnej správy.
Sekcie predstavujú súhrn odvetví, inštitúcií, úradov a orgánov, ktoré sú rozhodujúcimi garantmi rozvoja regiónu. Poslaním sekcií je vypracovať a predkladať do rady združenia stanoviská, návrhy a požiadavky súvisiace so špecifikáciou regionálneho rozvoja v príslušnej oblasti svojho pôsobenia. Zasadnutie zvoláva predseda sekcie. Sekcia vzniká spojením minimálne troch členov združenia. Počet sekcií schvaľuje VZ. Rokujú podľa potreby.

Partneri

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA
Regionálna rozvojová agentúra,
Hviezdoslavova 3
971 01 PRIEVIDZA
Riaditeľ agentúry: Ing. Jozef Takács
Otváracie hodiny:
pon – pia od 7.30 do 15.30
Tel:
046 542 56 96
046 542 77 85
Mobil: 0911 522 004
Zostavili: Anton Šuňal – Jozef Takács